งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  • สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • เป็นสื่อกลางการรับ-ส่งเอกสารของทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
  • ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์(จดหมายธรรมดา,จดหมายด่วนพิเศษEMS,ลงทะเบียน registered) ธนาณัติ โทรสาร ของบุคลากร นักเรียนและมหาวิทยาลัย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย